Όροι & Κανονισμοί Διαγωνισμού ΞΕΧΩΡΙΣΕ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ» με έδρα το Δήμο Πύλης ( 5ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Πύλης), ΑΦΜ: 094020244, ΔΟΥ Τρικάλων (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με την ονομασία "ΞΕΧΩΡΙΣΕ" ο οποίος θα προβληθεί και θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.ksexorise.gr (περαιτέρω «Διαδικτυακός Τόπος»). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η διαφημιστική εταιρεία «SHEEPFISH ΕΠΕ» (περαιτέρω η «SHEEPFISH» ή «Τεχνικός Ανάδοχος»).


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, είναι χρήστες του διαδικτύου (internet) και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει απόδειξη της ηλικίας των Διαγωνιζομένων. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.ksexorise.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.

2.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Sheepfish» και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

2.4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων καθώς και των όρων και της πολιτικής του Youtube, του Facebook, ή όποιας αντίστοιχης πλατφόρμας χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να αναρτήσει το video του.


3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 18η Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 20 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 21:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον Ιστότοπο. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.


4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Φάση 1 Διαγωνισμού: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ανεβάσουν ένα βίντεο, στο οποίο να περιγράφουν/προβάλλουν τι είναι αυτό στο οποίο ξεχωρίζουν και πώς θα χρησιμοποιούσαν δώρα αξίας έως 3.000€ για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Το Video χρειάζεται να βρίσκεται δημόσια σε προσωπικό του λογαριασμό στο Youtube, στο Vimeo, ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα υποστηρίζει τη δημόσια προβολή βίντεο. Το βίντεο μπορεί να είναι ένα προϋπάρχον βίντεο ή ένα βίντεο που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον διαγωνισμό. Θα πρέπει να εμφανίζει τον συμμετέχοντα να περιγράφει ή να παρουσιάζει εκείνο για το οποίο ξεχωρίζει και θεωρεί ότι δώρα αξίας έως 3.000€ μπορούν να τον βοηθήσουν να γίνει ακόμα καλύτερος. Επίσης, αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που εμφανίζονται στο βίντεο, χρειάζεται να έχουν συναινέσει για να εμφανίζονται στο βίντεο. Οι συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια εισόδου θα επικυρώνουν την είσοδό τους συμπληρώνοντας μία ηλεκτρονική φόρμα, με το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο επικοινωνίας, προσωπικό email, ημερομηνία γέννησης, τίτλο βίντεο καθώς και το URL link του βίντεο που έχουν ανεβάσει στο λογαριασμό τους στο Youtube ή παρόμοια πλατφόρμα που υποστηρίζει την online προβολή video . Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον είναι συμβατές με τους παρόντες όρους και δεν αντίκεινται στα χρηστά ήθη και την κοινωνική ηθική. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό βίντεο το οποίο, κατά την κρίση της, είναι προσβλητικό, επικίνδυνο ή παράνομο.

4.2 Η πρώτη φάση (ως περιγράφεται ανωτέρω στην παρ. 4.1) θα αρχίσει το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 00:00.

4.3. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει με παραπάνω από μια (1) συμμετοχές στο Διαγωνισμό, ωστόσο διαθέτει το δικαίωμα να κερδίσει μόνο μία (1) φορά.

4.4. Σημειώνεται ότι όλα τα βίντεο με τα οποία οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να φορτώνονται σε μία από τις ακόλουθες μορφές στο YouTube ή σε όποια άλλη πλατφόρμα δημόσιας προβολής video οι χρήστες επιλέξουν: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV ,3GPP, WebM και θα μπορούν να δημοσιευθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα στο www.ksexorise.gr και στα Social Media της Διοργανώτριας (σελίδα https://www.facebook.com/ChocoCoololympos/)


5. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από την συμμετέχουσα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής της συμμετέχουσας ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.


6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΩΡΑ

Φάση 2 Διαγωνισμού: Πρώτη διαδικασία επιλογής

Η πρώτη διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.

Η κριτική επιτροπή που επιλέχθηκε από την Διοργανώτρια επιλέγει δέκα (10) συμμετέχοντες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

•25% Η δημιουργικότητα του αντικειμένου στο οποίο ξεχωρίζουν
•25% Η δυνατότητα του βίντεο να εμπνεύσει και άλλους χρήστες
να ασχοληθούν με το ίδιο αντικείμενο
•30% Ο στόχος που έχει θέσει ο χρήστης είναι πραγματοποιήσιμος
•20% Ποιότητα της παραγωγής βίντεο

Οι 10 επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο συμμετοχής. Τα ονόματα ων δέκα (10) επιλεχθέντων θα δημοσιευθούν στο www.ksexorise.gr και στα Social Media της Διοργανώτριας (σελίδα «www.facebook.com/chococoololympos») την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελική και δεν θα επιδέχεται ενστάσεων.

Φάση 3: Επιλογή των νικητών

Οι τρεις (3) νικητές θα προκύψουν από ψηφοφορία του κοινού. Η ψηφοφορία του κοινού θα αρχίσει τη Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και θα κλείσει Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.
Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε από το ευρύ κοινό. Οι ψηφοφόροι πρέπει να ψηφίσουν για το αγαπημένο τους βίντεο. Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή μέσω www.ksexorise.gr σε όσους χρησιμοποιούν το λογαριασμό τους στο Facebook. O κάθε λογαριασμός ισούται με μία ψήφο.
Όλη η δραστηριότητα ψήφου πρέπει να είναι νόμιμη και δίκαιη. Δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές ψήφου δεν επιτρέπονται και θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση που κρίνει πως δεν ακολούθησε νόμιμες πρακτικές ψήφου.
Η ψηφοφορία θα κλείσει το μεσημέρι τοπική ώρα 18:00.

Tα βίντεο από τους τρεις (3) νικητές θα παρουσιαστούν στο www.ksexorise.gr από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, καθώς και στα social media Choco Cool & ΟΛΥΜΠΟΣ επ 'αόριστον.

Στη συνέχεια, οι τρεις (3) νικητές θα συμμετέχουν στο γύρισμα ενός βίντεο παραγωγής της Διοργανώτριας, όπου θα προβάλλουν τις δεξιότητες για τις οποίες διακρίθηκαν. Ο χρόνος πραγματοποίησης των εν λόγω γυρισμάτων, θα καθορισθεί κατόπιν συνεννόησης με τους νικητές, αλλά σε κάθε περίπτωση θα λάβει χώρα εντός του πρώτου δεκαημέρου από την ανάδειξη των νικητών.

6.2. ΔΩΡΑ

Έκαστος εκ των τριών (3) νικητών θα λάβει το ακόλουθο βραβείο:
Δώρα αξίας έως 3.000 € που θα επιλέξει ο νικητής και θα σχετίζονται με την προβαλλόμενη στο video δραστηριότητά του

Ο κάθε νικητής θα προτείνει τα δώρα αξίας έως 3.000 € που επιθυμεί να αποκτήσει, τα οποία είναι υποχρεωτικό να σχετίζονται με τη δραστηριότητα, ενέργεια, ασχολία που προβάλει στο video κατά την συμμετοχή του και να μην αντίκεινται στα χρηστά ήθη και στην κοινωνική ηθική. Για την τελική επιλογή των δώρων, ο νικητής θα επικοινωνήσει με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και θα τους προτείνει συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα ήθελε να λάβει και σχετίζονται άμεσα με τη δεξιότητα για την οποία διακρίθηκε. Ο τελικός καθορισμός των δώρων εναπόκειται στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. Τα δώρα μπορούν να είναι είτε υλικά π.χ. η αγορά ενός ποδηλάτου ή κάλυψη του κόστους για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένους αγώνες.

Εάν ο νικητής αρνηθεί το βραβείο ή χάσει τα βραβεία στο πλαίσιο όσων περιγράφονται στους όρους , τότε ο Ανάδοχος θα απονείμει τα βραβεία που περιγράφονται παραπάνω στον επόμενο επιλαχόντα νικητή. Τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

6.5. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. παύει να υφίσταται. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι των Νικητών.


7. ΕΥΘΥΝΗ

7.1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την παραλαβή του Δώρου. Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

7.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

7.3. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

7.4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

7.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτού, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

7.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

7.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε θα έχει το δικαίωμα να την αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι Νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε θα δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή του δώρου από το Νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

7.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Δώρου, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).


8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.


9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.


10. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Επίσης. όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
(β) είναι άνω των 18 ετών,
γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητι
κή ενέργεια της Διοργανώτριας,
(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλικία) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού,
ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού,
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την απόδοση των Δώρων,
{θ} θα συμμετάσχουν, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, στο γύρισμα ενός βίντεο παραγωγής της Διοργανώτριας, όπου θα προβάλλουν τις δεξιότητες για τις οποίες διακρίθηκαν και το γύρισμα των εν λόγω βίντεο, θα λάβει χώρα εντός του πρώτου πενθημέρου από την ανάδειξη των νικητών.


11. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε,. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε 5ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Πύλης και κατ’ εντολήν αυτής από την εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία «Sheepfish».

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για δικό της όφελος, αλλά αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητών του ως άνω Διαγωνισμού, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου σε αυτούς, καθώς και η διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε ενεργειών. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 6898492. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα καταστραφούν την 31/03/2018.
12. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρίνα Σταυριανού (Ομήρου 24, 10672, Αθήνα τηλ. 210-3817009, φαξ. 210-3814079, mmarina@hol.gr) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ksexorise.gr